041-4164 ircas.ir@gmail.com تایم کاری : شنبه تا پنج شنبه تبریز-خ آزادی-بعد روگذر ابوریحان

هدیه معرفین

هدیه معرفین

  • منظور کاراموزی که در دوره ثبت نام کرده است
  • منظور کاراموزی که در دوره ثبت نام کرده است
  • منظور کاراموزی که در دوره ثبت نام کرده است
  • منظور دوره ای که کاراموز در آن ثبت نام کرده است
  • فقط بخش عددی شماره شبا بعد از IR که 24 رقم می باشد وارد شود- شماره کارت مورد قبول نمی باشد.